Badania psychografologiczne

Na podstawie badań psychologicznych pisma możemy wydać opinię w zakresie:

1. Cech psychologicznych człowieka dotyczących następujących sfer:
    - podstawowe cechy psychiki
    - życie zawodowe
    - życie towarzyskie
    - życie seksualne

2. Cech wyglądu zewnętrznego człowieka (w ograniczonym stopniu, np. w zakresie ogólnej budowy ciała)

3. Cech wskazujących na różnego rodzaju schorzenia człowieka np. schizofrenia, stany lękowe (obsesje), psychozy maniakalno-depresyjne, choroby serca, udary, uzależnienia od środków narkotycznych lub alkoholu, urazy kończyn i inne.

Tego typu badania mogą posłużyć przykładowo do ustalenia:

1. Schorzeń mogących mieć wpływ na stan świadomości człowieka (badania testamentów, anonimów, różnego rodzaju umów, oświadczeń itp.)

2. Czy pismo zostało nakreślone w warunkach wywierania różnego rodzaju presji (pod przymusem, w stanach lękowych, itp.)

3. Portretu psychologicznego człowieka (w celu zawężenia kręgu poszukiwań autora anonimowych listów, preferencji oraz ewentualnych odchyleń seksualnych osoby np. podczas doboru kadrowego, w sprawach dotyczących molestowania seksualnego i innych)

4. Występowania i stopnia nasilenia różnego rodzaju uzależnień (w sprawach rozwodowych, o opiekę nad dziećmi i inne)

5. Myśli i zamiarów samobójczych (w zakresie wiarygodności listów samobójczych, zapobieganiu tego typu zdarzeniom i inne)

6. Czy treść tekstu napisanego przy pomocy komputera odpowiada wiedzy, nawykom i przyzwyczajeniom pisarskim danej osoby (np. czy użyte w tekście zwroty wskazują, że zostały napisane przez kobietę lub mężczyznę, osobę młodą lub starszą i inne)

7. Wyselekcjonowania kandydata na stanowisko (przy pomocy specjalnie opracowanego tekstu, gdzie celowo dobrane wyrazy, zawierające odpowiedni zestaw liter wskażą czy kandydat posiada pożądane cechy)

8. Inne, w zależności od zadanego pytania (gdzie zakres i rodzaj czynności, wymagany materiał jest ustalany konkretnie w stosunku do danej sprawy)

W celu przeprowadzenia wskazanych badań z reguły wystarczający jest materiał w postaci kliku-zdaniowego nakreślonego odręcznie pisma danej osoby (każde zlecenie rozpatrywane jest indywidualnie).